Toelaatbaarheidsverklaring

Ondersteuningscoördinatoren kunnen altijd advies bij SPVO vragen. De basis van deze gesprekken is idealiter een persoonlijk ontwikkelingsperspectief (OPP). De afspraak binnen de Oosterschelderegio is dat de orthopedagoog van SPVO op de hoogte is van alle OPP’s. Scholen kunnen aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) indienen als er actief gewerkt is met een OPP (deel B) en school objectief en feitelijk kan aantonen dat ze ondanks alle inspanningen (nog steeds) handelingsverlegen is.

Zodra het dossier volledig is, wordt dit in het cto besproken. Bij aanlevering voor donderdag 12 uur, komt het dossier in principe de woensdag daarop op de agenda.

Er zijn twee soorten toelaatbaarheidsverklaringen waarvan de aanvraagprocedure anders verloopt. Bekijk beide aanvraagprocedures onderstaand.

 

1. Toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs

Stap 1 Er is actief gewerkt met ontwikkelingsperspectief (OPP) deel B.

Stap 2 De ondersteuningscoördinator van de school dient een volledig en actueel OPP in bij de orthopedagoog van SPVO.

Stap 3 De orthopedagoog bekijkt het OPP en de bijlagen op helderheid en volledigheid. Hierbij houdt zij al rekening met eventuele verwachtingen vanuit vso- en pro-scholen. Zo nodig vraagt zij om aanvulling. Dan keren we terug naar Stap 2.

Stap 4 De orthopedagoog informeert de ondersteuningscoördinator over het tijdstip dat de Commissie voor Toewijzing van Ondersteuning (CTO) bij elkaar komt. In de tussentijd regelt zij de deskundigenverklaringen.

Stap 5 De Commissie voor Toewijzing van Ondersteuning (CTO) adviseert de directeur van het samenwerkingsverband en zij neemt een besluit.

Stap 6 De orthopedagoog informeert de indienende ondersteuningscoördinator over het advies.

Stap 7 De ondersteuningscoördinator informeert ouders over het advies.

Stap 8 De orthopedagoog neemt contact op met de school/scholen waarnaar verwezen wordt in het advies.

Stap 9 De mogelijke nieuwe school informeert de orthopedagoog over toelaatbaarheid en plaatsing.

Stap 10 SPVO geeft de toelaatbaarheidsverklaring af.

 

2. Toelaatbaarheidsverklaringen voor het praktijkonderwijs

Stap 1 School neemt contact op met het praktijkonderwijs.

Stap 2 Praktijkonderwijs bekijkt of leerling voor hen passend is.

Stap 3 Het praktijkonderwijs vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan. Hiervoor is een ontwikkelingsperspectief (OPP) noodzakelijk.

Stap 4 De orthopedagoog bekijkt het OPP en de bijlagen op helderheid en volledigheid.

Stap 5 De orthopedagoog informeert de ondersteuningscoördinator over het tijdstip dat de Commissie voor Toewijzing van Ondersteuning (CTO) bij elkaar komt. In de tussentijd regelt zij de deskundigenverklaringen.

Stap 6 De Commissie voor Toewijzing van Ondersteuning (CTO) adviseert de directeur van het samenwerkingsverband en zij neemt een besluit.

Stap 7 De orthopedagoog informeert de indienende ondersteuningscoördinator over het advies.

Stap 8 De ondersteuningscoördinator informeert ouders over het advies.

Stap 9 SPVO geeft de toelaatbaarheidsverklaring af. 

Zorgplicht blijft bij de school waar leerling ingeschreven is

Zolang er geen inschrijving is bij een andere school en het proces van aanmelding nog loopt heeft de huidige school van inschrijving zorgplicht. Dit betekent dat de huidige school van inschrijving onderwijs moet blijven verzorgen, ondanks de handelingsverlegenheid.

Praktische informatie

Veelgestelde vragen

Downloads