Voor alle leerlingen

Het doel van passend onderwijs is dat alle leerlingen van een school gaan profiteren.

  • Het doel van passend onderwijs is dat alle leerlingen een passende plek in het onderwijs krijgen;
  • een kind naar een reguliere school gaat als dat kan;
  • een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is;
  • scholen de mogelijkheden hebben voor ondersteuning op maat;
  • de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen;
  • kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten.

In het bijzonder is passend onderwijs bedoeld voor de leerling die extra ondersteuning nodig heeft. De samenwerkende schoolbesturen zijn er verantwoordelijk voor dat dit gebeurt. Het onderwijs kan dit echter niet alleen. Daarom is samenwerking met instellingen voor jeugdhulp en gemeenten zo belangrijk.

Zorgplicht

Een schoolbestuur is verantwoordelijk voor de schoolloopbaan van een leerling. Vanaf het moment dat een leerling start in het voortgezet onderwijs moet de school zorgen voor de juiste ondersteuning. Zodra duidelijk wordt dat dit niet meer lukt, moet de school actie ondernemen. Goed onderbouwd moet de school aan ouders aangeven welke school beter in staat is het onderwijs en de ondersteuning te verlenen.

De ouders

Een goede samenwerking tussen school en ouders is nodig voor de juiste ondersteuning op school. De scholen in het samenwerkingsverband onderstrepen het belang van open en eerlijke communicatie met de ouders van leerlingen. School en ouders zijn educatieve partners. Elk met eigen taken en verantwoordelijkheden. Ze hebben elkaar hard nodig bij de vormgeving van passend onderwijs.

De leraar

De leraar is verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs aan alle leerlingen. Aan die hoofdopdracht is met de invoering van passend onderwijs (2014) niet veel veranderd. Leraren doen dat al. Wel richten leraren nu meer de aandacht op het bieden van extra ondersteuning en het omgaan met verschillen.