Ik werk op een
school

School speelt een belangrijke rol in het leven van elke leerling. Dagelijks zetten onderwijsprofessionals zich in om hun leerlingen zich te laten ontwikkelen. SPVO biedt scholen de financiële mogelijkheden voor extra ondersteuning. Meedenken rond aanpassingen van onderwijsaanbod doen we ook. Samen maken we het verschil en zorgen we voor stappen vooruit.

Advies vragen en/of tlv aanvragen

Scholen kunnen aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) indienen als er actief gewerkt is met een OPP (deel B) en school objectief en feitelijk kan aantonen dat ze ondanks alle inspanningen (nog steeds) handelingsverlegen is. Ondersteuningscoördinatoren kunnen altijd advies bij SPVO vragen. De basis van deze gesprekken is idealiter een persoonlijk ontwikkelingsperspectief (OPP). De afspraak binnen de Oosterschelderegio is dat de orthopedagoog van SPVO op de hoogte is van alle OPP’s.

Ondersteuning

Bij SPVO kun je terecht bij handelingsverlegenheid rond leerlingen en vragen rondom passend onderwijs. We staan voor een passende onderwijsplek voor elke leerling en daarmee voor – waar mogelijk – de juiste ondersteuning. Het contact met onze orthopedagoog loopt via de ondersteuningscoördinatoren van de scholen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt binnen de school. SPVO overlegt geregeld met de ondersteuningscoördinatoren over algemene vraagstukken en over specifieke vragen rondom een leerling. In ons ondersteuningsplan staan de afspraken hierrond.

Ondersteuning

Ontwikkelings
-perspectiefplan (OPP)

Binnen het reguliere onderwijs kan het zo zijn dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft. De school is dan verplicht een ontwikkelingsperspectiefplan op te stellen. Het is een plan van school, de leerling en de ouders/verzorgers om samen toe te werken naar een perspectief. In deel A. staat de omschrijving van de leerling en zijn/haar ondersteuningsbehoeften. In deel B. volgt de praktische uitvoering aan de hand van SMART-doelen en evaluatie. Het OPP-deel A is een schooldocument en is daarmee haar zienswijze. Mochten school en ouders/verzorgers het niet met elkaar eens zijn, dan kunnen ouders een eigen zienswijze toevoegen. Meer informatie en een leeg OPP vind je bij de downloads.

Ontwikkelings<br>-perspectiefplan (OPP)

Ondersteunings- en begeleidings
coördinatorenoverleg

Om gezamenlijk beleid en kennisdeling te stimuleren organiseert SPVO het Ondersteunings- en begeleidingscoördinatorenoverleg. Hieraan nemen de coördinatoren van onze scholen deel. Geregeld terugkerende thema's zijn verzuim, samenwerking onderwijs-zorg, welbevinden van leerlingen en optimalisering van processen.

Ondersteunings- en begeleidings<br>coördinatorenoverleg

Ouders denken mee

Meepraten en meebeslissen is binnen SPVO ook formeel geregeld. De ondersteuningsplanraad (OPR) is een medezeggenschapsraad op het niveau van het samenwerkingsverband. Vanuit ieder bestuur is er een personeelslid en een ouderlid. De OPR heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. Haar werkwijze is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement.

Ouders denken mee

Samenkomst van OPR

De directeur vergadert vier keer per jaar met de OPR. Twee keer per jaar neemt de voorzitter van de ALV hieraan deel. De huidige voorzitter van de OPR is Veronique van Garsel (zorgcoördinator bij De Wissel/Ozeo). Secretaris/penningmeester is Caroline Verdonck, ouder van een leerling op het Ostrea Lyceum. Wil je als toehoorder deelnemen aan de bijeenkomst, neem dan contact op met de voorzitter: v.garsel@ozeo.n

Samenkomst van OPR

Over SPVO

Onze scholen

Wil je meer informatie?

Heb je algemene vragen, neem dan contact op met Akke. Voor vragen over een specifieke leerling kun je terecht bij Eva.

Wil jij meedenken over onze plannen voor de toekomst voor alle leerlingen in de regio. Neem dan vooral contact op met Akke.

Praktische informatie

Veelgestelde vragen