Organisatie

De naam van het samenwerkingsverband is: COÖPERATIE SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND VOORTGEZET ONDERWIJS OOSTERSCHELDEREGIO U.A.

De leden zijn:

Stichting Scholengroep Pontes   VO
Stichting C.V.O. Zeeland   VO
Stichting Respont  VO+VSO
Stichting De Korre   VSO

Aangesloten (geen lid)

Stichting Isaac Beeckman Academie VO
Stichting Isaac Beeckman Academie neemt een aparte positie in. Er is een aansluitingsovereenkomst gesloten waarin beschreven staat wat de wederzijdse rechten en plichten zijn met betrekking tot de coöperatie.

Ieder lid vaardigt een vertegenwoordiger af in het bestuur van de coöperatie. Het bestuur komt regelmatig bijeen (7 à 8 keer per jaar) om de voortgang te bespreken.

Het bestuur benoemt een directeur die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het bestuursbeleid. In het managementstatuut staat beschreven welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden de directeur heeft.

Minimaal twee maal per jaar legt het bestuur verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. In ieder geval wordt tijdens deze bijeenkomsten de begroting besproken en het jaarverslag. De algemene ledenvergadering oefent op deze manier toezicht uit op het bestuur.

Er is bewust gekozen voor het organisatorische model van een coöperatie. Deze vorm kenmerkt zich door betrokkenheid van de leden op de gezamenlijke doelstellingen. Er is zowel sprake van een ideële als van een economische inslag. Samen willen we optimale resultaten voor de leerlingen behalen binnen de kaders van het beschikbare budget.

In de ondersteuningsplanraad zit namens ieder lid een ouder en een personeelslid uit de MZR van de school. De ondersteuningsplanraad komt vier keer per jaar bijeen.

De directeur heeft vier keer per jaar overleg met de werkgroep zorgcoördinatoren en de werkgroep financiën. Deze twee werkgroepen werken opdrachten van het bestuur uit, maar zij kunnen ook nieuwe plannen initiëren.

De commissie voor toewijzing van ondersteuning (CTO) komt wekelijks bij elkaar. Deze commissie heeft een adviserende rol omtrent leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.