klachten en bezwaren2018-09-11T07:47:57+01:00

Klachten en bezwaren

Wat doet het samenwerkingsverband?

Het samenwerkingsverband zorgt dat leerlingen hun schoolloopbaan goed kunnen doorlopen en dat er, als dat nodig is, extra ondersteuning kan worden geboden. Het samenwerkingsverband gaat over de toekenning van die extra ondersteuning en over de toelating tot het speciaal onderwijs.

Bij het samenwerkingsverband SPVO Oosterschelderegio horen alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten Goes, Borssele, Kapelle, Reimerswaal, Noord Beveland, Schouwen-Duiveland.

Waarom een klachtenprocedure?

Een klacht betekent dat er iets is misgegaan in de communicatie of de dienstverlening door het samenwerkingsverband. Voor een goede dienstverlening is het niet alleen voor u, maar ook voor ons van belang om uw klachten in behandeling te nemen. Sommige klachten kunnen snel worden opgelost. Als u contact met ons opneemt en daarbij aangeeft dat u een klacht heeft, dan zorgen wij ervoor dat uw klacht wordt behandeld en zo snel mogelijk opgelost. Is deze oplossing niet mogelijk, of bent u niet tevreden over het resultaat, dan volgt een nader onderzoek.

Een klacht is geen bezwaar!

Bezwaren tegen een besluit van het samenwerkingsverband: Wanneer ouders en/of verzorgers het niet eens zijn met een besluit van het samenwerkingsverband over toewijzing van extra ondersteuning of het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring kunnen zij hiertoe contact opnemen met het samenwerkingsverband.

In eerste instantie zal geprobeerd worden om middels een gesprek tot overeenstemming te komen.

Wanneer het bezwaar niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld en daardoor leidt tot een geschil, wordt geprobeerd met behulp van een onafhankelijk bemiddelaar, een zgn. mediator, tot overeenstemming te komen. Hiervoor kunnen zowel ouders, scholen als het samenwerkingsverband een beroep doen op de onderwijsconsulenten, zie www.onderwijsconsulenten.nl of een mediator.

Wanneer het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, heeft elke partij het recht om, binnen zes weken na een door of namens het bestuur genomen besluit en/of andere handeling in het kader van het samenwerkingsverband, het geschil voor te leggen aan de bezwaaradviescommissie van het samenwerkingsverband. SPVO Oosterschelderegio is hiertoe aangesloten bij de landelijke bezwaaradviescommissie.

Geschillen:

Elke partij heeft het recht om binnen zes weken na de uitspraak van de bezwaaradviescommissie, het geschil voor te leggen aan de landelijke arbitragevoorziening die de minister heeft ingesteld en waarbij het samenwerkingsverband is aangesloten. De landelijke geschillencommissie passend onderwijs, die is ondergebracht bij de stichting Onderwijsgeschillen, doet een voor alle partijen bindende uitspraak.

De landelijke geschillencommissie oordeelt o.a. in geschillen tussen ouders en het schoolbestuur over:

  • de weigering (of toelating) van leerlingen die extra ondersteuning behoeven;
  • de verwijdering van leerlingen;
  • het ontwikkelingsperspectief.
Go to Top