Voor hulpverleners

Leerlingen kunnen op school extra begeleiding krijgen wanneer dat nodig is. Het komt voor dat die begeleiding ook doorgezet moet worden naar de thuissituatie. In dat geval kan een leerling worden besproken in het zorgadviesteam (ZAT). Dit is een overlegorgaan tussen school en de gemeente. Vanuit de school sluit de zorgcoördinator aan en vanuit de gemeente in ieder geval een leerplichtambtenaar en een vertegenwoordiger van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin).

Samen wordt besproken welke maatregelen of acties er nodig zijn. Uiteraard worden de ouders/verzorgers en de leerling zelf hierbij betrokken. Wanneer er begeleiding via het CJG wordt ingezet zal de betrokken instantie die de begeleiding uitvoert een zorgplan opstellen. In dat zorgplan wordt beschreven wat het doel is van de begeleiding en wat deze inhoudt.