Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Oosterschelderegio

Welkom bij SPVO Oosterschelderegio

Het samenwerkingsverband bestrijkt de gehele regio Oosterschelde en omvat de volgende gemeenten: Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal en Schouwen-Duiveland.

In totaal maken 3 scholen voor voortgezet onderwijs, 2 scholen voor praktijkonderwijs en 3 scholen voor speciaal onderwijswijs deel uit van het samenwerkingsverband. Het totale aantal leerlingen bedraagt ongeveer 6.000. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een dekkend netwerk passend onderwijs.

Het beleid van het samenwerkingsverband is vastgelegd in het ondersteuningsplan. Hierin worden de missie, visie, doelstellingen en activiteiten beschreven.

De missie luidt:

Het samenwerkingsverband wil bereiken dat alle leerlingen uit deze regio optimaal profiteren van alle kansen op een goede schoolloopbaan die hen worden geboden In het bijzonder richten wij ons op die leerlingen die, door diverse omstandigheden extra ondersteuning nodig hebben.

Uitgangspunt is dat alle scholen ervan uitgaan dat alle leerlingen in aanmerking komen voor een passende plaats in het onderwijs. De voorkeur gaat er naar uit dat dit zo dicht mogelijk bij huis is, door ouders gewenst en passend bij de mogelijkheden van iedere leerling.

Met onderwijs dicht bij huis sluiten wij aan bij een van de ambities van de overheid om zoveel mogelijk leerlingen ook met ondersteuningsbehoeften in een reguliere setting onderwijs te kunnen geven. Daarbij geldt het principe: regulier als het kan en speciaal als het moet.

De ondersteuningsstructuur is zodanig opgezet dat deze optimaal tegemoet komt aan de missie, visie en doelstellingen van het samenwerkingsverband.

Voor ouders & Verzorgers

Informatie over de mogelijkheden om extra ondersteuning te krijgen op school. Hoe werkt het en bij wie moet ik zijn?

Voor scholen

Wat wordt er van de school verwacht wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft en wat is de rol van het samenwerkingsverband?

Voor hulpverleners

De gemeente is medeverantwoordelijk voor het welbevinden van jongeren en houdt toezicht op het naleven van de leerplichtwet.